Nieuwsbrief 1299

Koffieochtenden.

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, willen we ouders de gelegenheid geven om ook mee te praten over de nieuwe school (en alles wat daarbij hoort). Wellicht maakt u geen deel uit van het ouderpanel, maar wilt u er wel graag het gesprek over aangaan. Natuurlijk zijn alle andere onderwerpen die de school aangaan bespreekbaar.
Daarvoor organiseren we een drietal koffieochtenden. Op verschillende dagen, verspreid over de week. We drinken vroeg koffie, om 8.30uur, zodat u op school kunt blijven, wanneer u uw zoon/dochter brengt.
Bij de koffie ochtenden treft u andere ouders, de directeur en een lid van het ouderpanel aan. Na ongeveer een uurtje informeel te hebben gebabbeld, scheiden onze wegen zich weer. De opbrengst van de gesprekken wordt meegenomen naar het ouderpanel.
Op de volgende dagen zijn de koffie ochtenden gepland: Maandag 15 november, dinsdag 30 november en woensdag 15 december. U hoeft u niet van te voren op te geven. We ontmoeten elkaar in de hal van de school. Graag tot dan!

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u het vervolg van de opbrengsten van de informatiemarkt.

Luizencontrole.

Na de herfstvakantie wordt de luizencontrole weer opgestart. We vinden het fijn dat er genoeg ouders zich hebben aangemeld om hierbij te helpen.
De controle is op woensdag 27 oktober voor de groepen 1 t/m 6 en op vrijdag 29 oktober voor de groepen 7 en 8. Wilt u hier bij het kapsel van uw kind rekening mee houden?

Vervangingsproblematiek.

Het leerkrachtentekort dient zich ook in onze regio weer in volle hevigheid aan. Op dit moment zijn er niet af nauwelijks invallers beschikbaar. Op De Kardoen is het tot nu toe gelukt om afwezige leerkrachten te vervangen, tot deze week. De verwachting is dat het ook de komende weken of maanden voor zal komen dat zieke of afwezige leerkrachten niet vervangen kunnen worden en dat we groepen naar huis moeten sturen. Natuurlijk proberen we dit te voorkomen, maar we komen soms op het punt dat het niet anders kan. We hebben de regel om het op de eerste dag intern op te lossen; dat streven blijft, maar staat ook onder druk.
Wanneer het aan de orde is in de groep van uw kind(eren) hoort het zo spoedig mogelijk, zodat ook tijdig kunt anticiperen in de gezinsorganisatie.

Koningswagen.

Mocht het volgend jaar allemaal weer kunnen en haalbaar zijn is het de bedoeling dat de optocht met koningsdag weer opgepakt gaat worden. Wellicht wel in een andere setting dan gewend maar we hopen met elkaar dat het weer een leuk evenement kan worden net als voor coronatijd. Een versierde wagen is uiteraard groot onderdeel van dit leuke feest maar zo'n wagen moet ook ergens ondergebracht worden. De locatie die hiervoor nu gebruikt wordt gaat helaas verloren.
We hebben al eens eerder een oproep gedaan voor een stallingsplaats maar helaas zonder resultaat dus opnieuw deze vraag aan jullie: Wie weet een grote werkruimte voor de koningswagen (denk aan vrachtwagenformaat) van minimaal 4 meter hoog met genoeg ruimte om vrij te kunnen klussen rondom én om gereedschappen en materialen kwijt te kunnen die daarbij aan de orde komen.
Uiteraard tegen vergoeding.

Dus kent u wellicht iemand met een grote werkhal, schuur of loods die mogelijk verhuurd kan worden voor dit project of bent u zelf deze persoon, dan horen wij dit graag!
De persoon die ons de gouden tip kan geven wacht een leuk presentje als dank voor de moeite.

Vriendelijke groet,
mede namens de ouderraad,
Ingrid Horsman

Bag2school - Kledinginzameling.

Woensdag hebben alle leerlingen een flyer meegekregen naar huis van de bag2school actie. In het kader van het niet onnodig verspillen van plastic is er bij de organisatie bag2school voor gekozen om geen zakken meer te verspreiden. Daarom deze flyer met de daarbij behorende informatie. Natuurlijk hopen bij als ouderraad dat er massaal zakken met kleding/schoenen ed worden ingezameld. De zakken mogen gebracht worden naar het Fluitekruid van MAANDAG 1 NOVEMBER TOT DONDERDAG 4 NOVEMBER 9 UUR.

Met de opbrengst kunnen wij weer leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen. 

Een enthousiaste groet vanuit de ouderraad

Project Kardoen 2.0.

Na de vakantie starten we met het project "Kardoen 2.0 - De nieuwe school".

De start van het project bestaat uit het leggen van de eerste steen want iedereen draagt een steentje bij!
We vragen of iedereen op maandag 25 oktober een (bak)steen of kei (van vergelijkbaar formaat) wil meenemen. Hier mag je je naam op zetten, met watervaste stift/verf.

Sponsorloop.

De meeste kinderen vinden het schoolplein van het Fluitekruid te saai, dus we sparen geld voor nieuwe speeltoestellen op het plein van het
Fluitekruid en die we mee kunnen nemen naar de nieuwe school. Om geld in te zamelen houden we een sponsorloop. Op 5 november om half 11 gaat de hele school rondjes lopen/rennen rond de school De kleuters rennen 250m en de oudere kinderen rennen 350m. Als ouders kunnen jullie uw kinderen sponsoren en helpen met het zoeken naar meerdere sponsors. U mag zelf
weten voor welk bedrag u wil sponsoren.
Dinsdag na de vakantie krijgen de kinderen een kaart mee naar huis voor de sponsorloop. Op die kaart kun je de sponsors en het bedrag vermelden. Op vrijdag 5 november moet iedereen zijn of haar kaart mee.

Flessenactie.

Hallo ouders van de Kardoen/Fluitekruid. Wij hebben gevraagd of we nieuwe speeltoestellen mochten op het Fluitekruid. En daarvoor hebben wij geld nodig! Dus we hebben bedacht om een flessen actie te starten. En wij zouden graag willen of dochter/zoon mee wil doen. Woensdag 27 oktober kan je de flessen in gaan zamelen. Om 4 uur ‘s middags staan wij bij de Lidl om de flessen aan te nemen. Kan je niet om 4 uur flessen brengen lever dan de bonnetjes bij juf Manon op de Kardoen of bij juf Sandra.S op het Fluitekruid.

Groeten van de leerling-werkgroep Kardoen 2.0.

Naar aanleiding van de Infomarkt van 3 september.

In dit tweede artikel naar aanleiding van de infomarkt, wordt u verder geïnformeerd over hetgeen de ouders hebben gezegd en geschreven m.b.t. de nieuwe school. Bij een van de onderdelen hebben we de ouders gevraagd hun PLUSSEN en DELTA’S te noteren. Onder de PLUSSEN leest u de zaken die de ouders graag willen behouden en mee willen nemen naar de nieuwe school. Een DELTA staat voor hetgeen we meer willen ontwikkelen (in de vorm van de delta ziet u een naar boven wijzende pijl). Ondanks dat het niet de bedoeling van de delta is, kunnen we er ook de onderwerpen in zien die de ouders liever achter zich laten.

De genoemde zaken zijn gerubriceerd in een aantal grote thema’s. Zo wordt mooi duidelijk in welke richting veel ouders denken. Tegelijk, en dat is de relativiteit er van, zien we dat de ene ouder iets als een PLUS ziet, terwijl de andere er een DELTA in ziet. Het gesprek hierover in bijvoorbeeld het ouderpanel of een koffie ochtend kan hier wellicht meer richting aan geven.

Wat blijft is dat ieder zo zijn wensen en voorkeuren heeft; We doen ons best om het onderwijs zodanig vorm te geven, dat elk kind en elke ouder zich er goed bij voelt. Wetende dat dit niet altijd lukt.

Schoolomgeving/plein

PLUS DELTA
Kleuterplein apart/ 2 aparte pleinen**
Pannakooi / Nieuwe speeltoestellen
Schaduw
Kiss en ride zone
Veilige toegang / doorgang auto’s

Stenig kaal plein / Weinig groen****
Veiligheid: route, overzicht****
Speeltoestel (kleuterplein)*
Oude fietsenhokken*
Ruimte bakfiets/auto’s
Chaos/onveiligheid bij brengen

Schoolontwikkeling

PLUS DELTA
Altijd in ontwikkeling blijven – het is nooit af
Een lerende organisatie blijven
Duidelijke strategie
 

Onderwijs inhoudelijk

PLUS DELTA
Thematisch onderwijs*
7 gewoonten/Leader in me
Zelfstandigheid: Weektaken (zelf plannen)*
Leiderschapsrollen leerlingen
Met doelen werken
Kanjertraining
Aandacht voor groen/gezond leven
21 century skills
Chromebooks/ICT
Topografie
Rekenen: digitaal verwerken
Elk kind mag zijn wie het is op welk leerniveau ook, meer maatwerk*
Cijfers geven; minder “meten is weten”
Kleuters minder beoordelen, doe dit pas later
Plusklas/levelwerk – vooruitgang leerling
Klassikaal lezen
Taalmethode
Alleen maar in bankjes les krijgen – minder zitten, meer beweging
Schoolorganisatie

PLUS DELTA
Groepsdoorbrekend werken
Klasgrootte/kleine klassen
Vakleerkrachten
Zorg / ondersteuning in de school
Continurooster*
Levelwerk / plusklas*
Klassikaal les v.s. les op basis van keuze/individuele
behoefte (+leren van elkaar)*

Niet meer blijven zitten
Klas indeling
Startfeest/eindfeest
Maatjes werken
Combigroepen/groepsindeling
Te grote klassen qua aantal lln.
Leerkracht gestuurd onderwijs
5 gelijke dagen rooster
Meer aandacht voor enthousiaste kinderen die uitdaging
nodig hebben/Individuele groei
Meer kijken naar eigen talent en leerstijl
Jaarklassen
Locatie voor plusklas of vervoerContact school, ouder en kind

PLUS DELTA
Parro – app + foto’s
Groeigrafiek
Datamuur
Verdere digitalisering “online meetings
leerkracht + ouders”*

Individuele aandacht
Wekelijkse nieuwsbrief
Vaste juf/meester als aanspreekpunt
Post corona ontvangst kleuterplein
Juf vangt kinderen buiten op
Portfolio
Ouder-leerling-leerkracht gesprekken
Meer gebruik van Parro, zodat je als ouder meer ziet
van wat in de klas speelt

Meer info over beleid/visie in communicatie –
keuzes die gemaakt worden

Oudergesprekken, ook na 18.00 uur
Communicatie mag opener
IB / directeur meer zichtbaar voor ouders
Onduidelijke communicatie richting ouders
Niet beoordelen waar het kind bij is
De “randomness” in de nieuwsbrief


 

GMR - Ter info.

Nieuwe team samenstelling.

Een nieuw schooljaar betekent ook nieuwe gezichten. Zo ook bij de GMR. Via deze weg willen we de afzwaaiende leden nogmaals enorm bedanken voor alle inzet en energie dat ze hebben gegeven voor het bloeien van Floreant. Nogmaals bedankt Clarinda (PG), Frederieke (OG) en Lianne (PG)!

Agnes van der Snel (PG Ichtus), Aline Kerkdijk (PG A Baron van Dedemschool), en Mareike Harink (OG De Spiegel) zijn de nieuwe leden die wij hebben mogen toevoegen, welkom bij het team!

Vergaderrooster GMR schooljaar 2021-2022.

Na maanden van online vergaderen, heeft de GMR elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. De eerste vergadering van dit jaar heeft plaatsgevonden op het bestuurskantoor / Julianaschool (Koloriet) te Ommen.
Dit was direct het moment waar het vergaderrooster voor het komende schooljaar vastgesteld werd, inclusief de eerst volgende locaties. De GMR heeft zich voorgenomen om, in het kader van verbinding, iedere Floreant school te gaan bezoeken. Tijdens dit bezoek is er dan gelegenheid om te sparren over de actuele zaken die dan op de betreffende school spelen.

Onderstaande overzicht wordt graag op aanvraag ingevuld, dus voel vrij de GMR op uw school uit te nodigen.

Datum

Voorgestelde locatie

Donderdag 30 september 2021

Julianaschool (Koloriet)

Maandag 1 november 2021  (GMR en vz MR-en)*

De Spiegel

Woensdag 24 november 2021 (met RvT)

Cazemierschool

Dinsdag 7 december 2021

Ichthus

Maandag 14 februari 2022

Te plannen

Donderdag 21 april 2022

Te plannen

Maandag 30 mei 2021 (met RvT)

Te plannen

Dinsdag 28 juni 2022

Te plannen

gmr floreant* tweede bijeenkomst voorzitters MR-en nader te bepalen


Voortgang doelstellingen

De GMR heeft in het voorgaande jaar een visie gevormd. De visie inclusief de doelen zijn doorgenomen,
toegelicht en gezamenlijk akkoord bevonden. De GMR
wil werken aan Continuïteit, Samenwerking en Kader & Plan. De illustratie geeft het verband en beeld weer dat wordt nagestreefd. De activiteiten die de GMR uitvoert zijn allemaal gerelateerd aan deze visie.

 

Typetopia.

typetopia 2021

We hebben een schoolaanbieding van TypeTopia ontvangen.
Hiermee kan de TypeTopia-cursus nu met een flinke korting besteld worden:

Van 159 nú 99

Wat is de procedure:

  1. Bekijk de website van www.typetopia.com en lees hoe deze thuiscursus werkt.
  2. Laat je kind de proefles doen op www.typetopia.com en kijk of het aansluit bij wat jullie zoeken.
  3. Zo ja, ga dan naar www.typetopia.com/actiecode.
  4. Vul onze schoolactiecode in.
  5. Maak de keuze uit de reguliere of de speciale/dyslexieversie en klik op Bestel.
  6. Je kind kan vervolgens direct aan de slag.

Actiecode: SC2HPNS21

Let op!

De actiecode is slechts geldig tot en met 30 november 2021

Verspreiden van de actiecode is toegestaan

Dus maak vrienden en familie blij met onze schoolactie!

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan