Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Het gaat er daarbij om mensen de gelegenheid te geven mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over het wel en wee van de school en over de belangen van allen die bij de school betrokken zijn. Leden van deze raad worden gekozen. Ouders kiezen ouders, personeel kiest personeel. De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders:
Oudergeleding:
Lianne Meulenkamp (secretaris)
Erik Veurink
Jelmer Lammers
Personeelsgeleding:
Laura Meppelink (voorzitter)
Marjan Dekker
Mariëlle van Leussen

De bevoegdheden van de MR bestaan uit:
-adviesrecht
-instemmingsrecht
-het recht op periodiek overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken.

In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft ligt vastgelegd in het voor onze school vastgestelde huishoudelijk reglement.

De agenda en de notulen van de MR-vergadering worden middels de nieuwsbrief met alle ouders gecommuniceerd.

Naast de MR kennen we binnen onze schoolvereniging ook de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Elke school is daar door personeelsid en een ouder vertegenwoordigd.

Huishoudelijk reglement

HHR MR 2021-2022.pdf

Jaarverslag 

jaarverslag MR 2020-2021.pdf

Jaarplan

Jaarplan MR 2021-2022.pdf