telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Absentie en verlof

Absentie.

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, willen we dat graag aan het begin van de schooldag weten. Wij hoeven ons dan niet onnodig ongerust te maken. U kunt tussen 8.00 en 8.30 uur naar school bellen, maar u mag ook een berichtje meegeven aan een broer of zus. Als we kinderen in de groep missen en u hebt ons geen bericht gestuurd, nemen wij vanaf 9.00uur contact met u op. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan de school de leerplichtambtenaar vragen naar dit verzuim onderzoek te (laten) doen door de GGD-arts of – verpleegkundige.

 

Verlof.

Behalve ziekte kan er een andere goede reden zijn, waarom uw kind niet op school kan komen. In de volgende "gewichtige" omstandigheden kan uw kind toestemming krijgen voor verlof:

  • het voldoen aan een wettelijke verplichting
  • Het bijwonen van een huwelijk (1 of ten hoogste 2 dagen)
  • Bij viering van een jubileum.
  • Ernstige ziekte van een familielid
  • Overlijden van naaste familie.
  • Verhuizing (hooguit 1 dag).

N.B. Wanneer een beroep wordt gedaan op vrijstelling wegens ‘gewichtige omstandigheden’ is altijd toestemming nodig van de directeur van de school!
Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor extra vrijstelling dan kunt u op school een formulier krijgen waarmee u dit kunt aanvragen. Volgens artikel 11 van de leerplichtwet bent u verplicht om deze extra vrijstelling van geregeld schoolbezoek minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk aan te vragen. Daarnaast moet u het natuurlijk ook melden aan de leerkracht van uw kind.

 

Leerplicht.

Leerplicht betekent dat alle kinderen, die in Nederland wonen naar school moeten wanneer ze dat kunnen. Ouder(s) / verzorger(s) moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat hun kind alle lessen volgt.
Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin uw kind 5 jaar is geworden. Uw kind mag al naar de basisschool wanneer hij of zij vier jaar is. Voor 5-jarigen zijn er 2 vrijstellingsmogelijkheden:

  • gedurende 5 uur per week mogen ouders/verzorgers hun kind thuis houden – De school moet hiervan wel op de hoogte zijn.
  • gedurende nog eens 5 uur per week - extra dus - mogen 5-jarigen worden thuis gehouden, als de directeur hiervoor toestemming heeft verleend!

De leerplichtwet bepaalt verder dat de leerlingen uitsluitend vrij zijn in de vastgestelde vakanties. U mag dus geen vakanties plannen buiten de officieel vastgestelde dagen. Alleen wanneer het vanwege het beroep van de ouders onmogelijk is om binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan, is er een uitzondering mogelijk. In die situatie moet u ten minste 6 weken van tevoren een schriftelijke verklaring indienen, samen met een werkgeversverklaring. Voor de precieze regelgeving kunt u terecht bij de directeur.

 

Verzuim.

Aan schooldirecties is een uitgebreide en gedetailleerd omschreven administratie van leerlingen opgedragen. In- en uitschrijven van leerlingen en alle verzuim moeten we direct melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Ommen. Doen wij dit niet dan overtreden we de Leerplichtwet en zijn we strafbaar.

Verlof zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Zomaar een paar dagen er tussen uit kan dus niet! Verlof en verzuim wordt op school altijd geregistreerd. De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

 

Time-out, schorsings- en verwijderingsbeleid.

Het protocol schorsen en verwijderen van leerlingen kan in verschillende situaties worden ingezet. We zien normen en waarden in onze huidige maatschappelijk steeds meer vervagen. Om ons heen zien wij gedrag van kinderen dat op onze school niet kan worden geaccepteerd. Het betreft hier agressief en intimiderend gedrag naar ouders, leerkrachten, directieleden en/of kinderen van de school. De school zien wij niet alleen als leer- , maar ook als een plek waar kinderen normen en waarden worden bijgebracht en waar iedereen recht heeft op veiligheid en geborgenheid. We zien binnen de scholen situaties ontstaan, waarin de school geen mogelijkheden meer ziet om op een verantwoorde manier tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van het kind.

Dit protocol wil in bovenstaande (emotionele) situaties bewerkstelligen dat er helder en zorgvuldig gecommuniceerd en gehandeld wordt. Dit protocol zal pas in werking treden als de mogelijkheden in het voortraject volledig benut zijn. Daarnaast zal er altijd rekening gehouden worden met de omstandigheden en de context van de situaties. Het op ons geldende protocol is gebaseerd op principes uit de Kanjertraining. Meer informatie over dit protocol is opvraagbaar bij de school.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan