telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Klachtenregeling

Hoewel wij als bestuur en leerkrachten zo goed mogelijk proberen samen te werken met u als ouders, kan er toch een verschil van mening ontstaan. Als dat het geval is hopen wij dat u zo spoedig mogelijk met uw klacht/opmerking bij ons komt, zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Onze schoolvereniging hanteert een klachtenregeling die is gebaseerd op de regeling van de landelijke “Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs”.

Samengevat houdt deze regeling het volgende in:

 1. Klachten over de inhoud van het onderwijs in een bepaalde groep, de organisatie van en/of het functioneren van een groepsleerkracht in een bepaalde groep dienen te worden gemeld en besproken met de desbetreffende groepsleerkracht. Er zal dan getracht worden samen tot een goede afhandeling van de klacht te komen.
  Lukt dit niet, dan wordt de klacht ingediend bij de directie van de school. Er zal dan zo spoedig mogelijk een gesprek plaatsvinden tussen de directie, de desbetreffende groepsleerkracht en de indiener(s) van de klacht om samen tot een goede afhandeling te komen.
   
 2. Klachten betreffende de inhoud van het onderwijs van de gehele school, de organisatie van de gehele school en/of het functioneren van de directie dienen te worden gemeld bij en besproken met de directie van de school. Er zal dan getracht worden samen tot een goede afhandeling van de klacht te komen.
   
 3. Indien er in beide voorgaande situaties geen bevredigende afhandeling heeft plaats gevonden, wordt men verzocht de klacht in te dienen bij de algemeen directeur / bevoegd gezag. Er zal dan zo spoedig mogelijk een gesprek plaatsvinden tussen de algemeen directeur / bevoegd gezag en de andere betrokkenen.
  Van elke klacht die binnenkomt wordt een aantekening gemaakt. Genoteerd worden de datum van binnenkomst, aard en inhoud van de klacht, hoe de klacht is afgehandeld en de datum van afhandeling. Deze gegevens worden door directie c.q. het bestuur bewaard.

In het kader van de klachtenregeling zijn aan onze school twee contactpersonen verbonden, te weten een ouder en een leerkracht. Voor de oudercontactpersoon is momenteel een vacature en de leerkrachtcontactpersoon is Rita Lingbeek, tel. 06-81934587. Deze contactpersonen hebben op zich geen inhoudelijke rol, maar fungeren uitsluitend als wegwijzer en verwijzen de klager.

Het bestuur heeft voor de 4 scholen van de vereniging twee vertrouwenspersonen benoemd.

Zie voor contactgegevens het volgende hoofdstuk. De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht kan worden opgelost door bemiddeling tussen de klager en de aangeklaagde. Als dat niet mogelijk is, gaat hij na of de klacht aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Desgewenst wordt dan de klager - door de vertrouwenspersoon – begeleid bij de verdere afwikkeling van de procedure. Het kan zijn dat de klacht ook aanleiding geeft tot aangifte bij de justitiële instanties. In dat geval verleent de vertrouwenspersoon ook aan de klager, desgewenst, bijstand.

Als een klacht niet kan worden opgelost door de vertrouwenspersoon kan dit leiden tot indiening van een formele klacht bij de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs Besturenraad die de klacht behandeld. De klachtencommissie kan worden beschouwd als sluitstuk van de klachtenprocedure. Haar taak is de klacht te onderzoeken en het bestuur hierover te adviseren.

De gehele klachtenprocedure ligt op school ter inzage.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605

 

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan