telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Ouders dragen bij

Ouderbijdrage.

Wij vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds, dat beheerd wordt door de ouderraad. Deze bijdrage is € 15,00 per leerling. Voor leerlingen die na 1 januari instromen, wordt
dit bedrag gehalveerd. Buiten de normale exploitatie om zijn er nogal wat kosten voor verschillende activiteiten die de kinderen ten goede komen. Deze kosten worden bestreden uit het schoolfonds. Tot deze activiteiten behoren o.a.:

  • de optocht op Koninginnedag
  • het sinterklaasfeest
  • het kerstfeest
  • eventuele kosten van ijswedstrijden
  • het afscheidsfeest / schoolfeest

De bijdrage van de ouders voor het schoolfonds is door het bestuur i.o.m. de GMR vastgesteld.

Rekeningnummer vrijwillige ouderbijdrage
NL74RABO0348964080 t.n.v. Ouderraad De Kardoen

 

Schoolreis - schoolkamp groep 8.

Voor het schoolreisje en het schoolkamp moet apart worden betaald. We willen u er graag op attent maken dat de mogelijkheid bestaat om hiervoor te sparen. Uw kind kan daar iedere maandag geld voor meenemen. Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de directeur.

 

Contributie/verenigingsbijdrage van de schoolvereniging.

We hechten waarde aan de betrokkenheid van ouders bij onze scholen. Als ouder kunt u zich daarom aanmelden als lid van de vereniging en daarmee invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging ten aanzien van het onderwijs. Wilt u geen lid worden, maar draagt u het werk van onze vereniging en haar scholen een warm hart toe?
Dan kunt u zich aanmelden als lid of donateur. Dit kan ook als u geen kinderen meer op school heeft. De contributie bedraagt € 10 per jaar. Dit bedrag komt volledig ten goede aan onze scholen.

Als lid van de vereniging wordt u uitgenodigd om eenmaal per jaar de algemene ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt meestal in de maand juni gehouden. Het toezichthoudend bestuur legt tijdens de vergadering verantwoording af aan de leden middels het jaarverslag. Als lid heeft u stemrecht, o.a. ten aanzien van het beleid van de vereniging en de aanstelling van nieuwe toezichthouders. Een aanmeldingsformulier wordt aan u verstrekt bij de aanmelding van uw kind en is eveneens te downloaden op de website van PCO Ommen.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605

 

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan