telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Contact ouders school

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u zo goed en volledig mogelijk over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

 

Ouders helpen mee.

De hulp van ouders op school wordt bijzonder op prijs gesteld. Bij een aantal activiteiten is de hulp van ouders zelfs onmisbaar. Een aantal activiteiten staat hieronder genoemd:

 • Organisatie en administratie rondom de schoolbibliotheek
 • Het vervoer van kinderen bij activiteiten buiten het schoolgebouw
 • Het houden van luizencontroles
 • Bij het overblijven
 • Het sfeervol inrichten van het schoolgebouw
 • Assisteren bij schoolfeesten
 • En zeker nog een aantal andere zaken…

Vlak na de start van het schooljaar krijgt u de zgn ‘ouderhulplijst’ thuis. Hierop ziet u welke taken er in het algemeen zijn, maar ook taken die specifiek bij de groepen horen. U kunt op deze lijst aangeven voor welke taken u beschikbaar wilt zijn. Wanneer u de lijst weer inlevert, kunnen we als school zien of we u kunnen benaderen voor een hulptaak. Zo draagt ieder zijn of haar steentje bij.

 

Ouders krijgen informatie.

Voor een goed contact tussen de school en de ouders is het een voorwaarde dat er een goede informatievoorziening is. De school geeft daar op de volgende manieren invulling aan:

 • Informatieavond: Aan het begin van het cursusjaar krijgen alle ouders een uitnodiging voor een informatieavond.( 5 september 2019) Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). In het eerste deel wordt u geïnformeerd over de algemene ontwikkelingen op onze school. Daarnaast zullen wij u informeren over het reilen en zeilen in de groep. Hierbij valt te denken aan informatie over onze methodes, werkvormen, regels en afspraken in de groep etc.
 • De nieuwsbrief: Iedere woensdag brengen wij onze nieuwsbrief uit. Deze wordt per e-mail naar de ouders verstuurd en is tevens terug te vinden op de website van de school. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast bevat de nieuwsbrief een agenda voor de komende weken.
 • De website: Op de website kunt u veel informatie vinden over onze school. Onder andere de schoolgids, de nieuwsbrief en namen van leden van de OR en MR worden op de website vermeld. (www.de-kardoen.nl)
 • Facebook: De school heeft een eigen Facebook-pagina, waarop foto’s en updates van de school en schoolactiviteiten worden geplaatst.
 • Parro, de ouder-communicatie- app. Middels deze app houdt de leerkracht u met korte berichtjes en foto’s op de hoogte van het reilen en zeilen in de klas.
 • Klassenmail. Elke leerkracht stuurt met enige regelmaat een email over de ontwikkelingen van de groep.
 • De schoolgids: Deze wordt aan het begin van het schooljaar digitaal aan u verstrekt. De schoolgids is eveneens te vinden op onze website.
 • Rapport: Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een schriftelijk rapport mee over zijn/haar schoolvorderingen (in februari en in juni). De kinderen van groep 1 en 2 krijgen in de laatste schoolmaand een schriftelijk rapport mee.
 • Oudercontactavonden: Zie schoolgids / vakanties en belangrijke data.
 • Inloopavonden: Zie schoolgids / vakanties en belangrijke data.
 • Kennismakingsbezoek: Op onze school hebben we afgesproken dat de leerkrachten niet standaard alle ouders thuis zullen bezoeken. Wel zullen de ouders van nieuwe leerlingen zes weken voor de eerste schooldag thuis worden bezocht. Ook de ouders van nieuwe leerlingen die wegens verhuizing of anderszins bij ons op school komen, worden binnen zes weken bezocht door de groepsleerkracht. Wanneer ouders dit wensen is het altijd mogelijk een huisbezoek af te spreken. Ook als school kunnen we een huisbezoek noodzakelijk vinden en een afspraak met u maken.
 • Ouderavond: Elk jaar organiseert de school een avond over een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp; soms in overleg met de OR of MR.
 • Gesprekken: Wanneer u wat uitgebreider met de leerkracht wilt spreken, dan adviseren wij u om een afspraak te maken. De leerkracht heeft dan alle tijd om met u in gesprek te gaan.

 

ouders graag gezienOuders praten mee.

Ouderraad (OR).

De Kardoen maakt deel uit van stichting Floreant. Elke aangesloten school heeft zijn eigen Medezeggenschapsraad en Ouderraad.
De ouderraad vormt een schakel tussen ouders en school. Leden van de ouderraad worden gekozen uit en door de ouders/ verzorgers. Ze verricht diverse werkzaamheden waaronder helpen met het organiseren van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, Koningsdag en vele andere praktische zaken. Iedere 2e dinsdag van de maand vergadert de ouderraad. Eventuele wijzigingen in de data zullen in de nieuwsbrief worden vermeld. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de ouderraad anders besluit. Door ouders kunnen voorafgaand aan de vergaderingen bij het secretariaat agendapunten worden aangegeven.

De leden van de ouderraad zijn:

Voorzitter:
Marcel Kampman
Otmansweg 5
Tel: 06-41785901
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vice voorzitter:
Lilian iWermink
Rembrandstraat 82
Tel: 06-516251516
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester:
Henk Jan Schuurhuis
Van Goyenstraat 9
Tel: 06-37017109
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris:
Edwin Willems
Van Ostadestraat 82
Tel: 06-48758499
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lid:
Mariët Keizer
Lantheer 33
Tel: 06-30370790
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lid:
Trudy Hemstede
Coevorderweg 1a, Arriën
Tel: 06-20339751
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lid:
Jessica Wassens
Jan Sluytersstraat 16
Tel: 06-54325859
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lid:
Janine Reuvers-van der Weiden
Wieken 14
Tel: 06-14314310
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lid:
Arjo Brink
Rembrandtstraat 61
Tel: 0626280741
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens personeel:
Liesbeth de Vries
Grutterserf 18 (Dalfsen)
Tel: 0529-434007/ 06-31491003
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens personeel:
Anja Hart
Paulus Potterstraat 19
Tel: 06-83357332
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Medezeggenschapsraad (MR).

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (lees MR) verbonden. De MR biedt voor ouders en leerkrachten de mogelijkheid tot inspraak, waarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan het goed functioneren van de school. De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. De MR van onze school bestaat uit drie personeelsleden (gekozen uit en door de personeelsleden) en uit drie ouders (gekozen uit en door de ouders).

De MR-leden hebben een zittingsperiode van 4 jaren en houden zich in goed overleg bezig met diverse onderwijskundige en organisatorische zaken, die voor het goed functioneren van de school belangrijk zijn. Hierover wordt 4 tot 5 keer per jaar vergaderd, waarbij ook wordt overlegd met de directie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, het zorgplan, de groepsindeling, veiligheid in en rondom school, de huisvesting, de financiën, werkomstandigheden en bijscholing van leerkrachten. De MR heeft recht op informatie d.w.z. zij kan het schoolbestuur verzoeken om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken.

De bevoegdheden van de MR bestaan uit:

 • adviesrecht
 • instemmingsrecht
 • het recht op periodiek overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken.

In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft ligt vastgelegd in het reglement van de medezeggenschapsraad. Dit reglement is op te vragen bij de secretaresse van de MR.

De vergaderingen zijn in principe openbaar en de vergaderdata worden via de nieuwsbrief aan u kenbaar gemaakt. In deze raad hebben de volgende leden zitting.

Namens de ouders:
Martijn Visker,
Lianne Meulenkamps (secretaresse),
Margot Willems-Vrieswijk.

Namens het personeel:
Laura Meppelink, (voorzitter)
Rita Lingbeek
Laura Meppelink 

Ideeënbus
In de centrale hal van de school hangt een zwarte ideeënbus van de MR. De MR nodigt u als ouder graag uit om goede ideeën/opmerkingen/aanbevelingen met ons te delen via deze ideeënbus. Uiteraard is een bericht per e-mail ook welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Naast de MR kennen we binnen onze schoolvereniging ook de GMR. Deze GMR is samengesteld uit de onder de stichting Floreant vallende 10 scholen en behandelt alleen gemeenschappelijke school overstijgende zaken.
De GMR is een medezeggenschapsorgaan dat kan instemmen met of advies uitbrengen over een groot aantal onderwerpen die de directeur-bestuurder inbrengt. Andersom maakt de GMR zelf ook standpunten kenbaar en/of doet voorstellen aan de directeur-bestuurder. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement.

In de GMR is elke school vertegenwoordigd met twee leden, 1 uit de personeelsgeleding en 1 door de MR gekozen uit de ouders. Onze school wordt namens het personeel vertegenwoordigd door Jenny Hofmeijer.
Volledige samenstelling GMR: Jannemiek Heideman (ouder lid, voorzitter), Judith van Holland (De Regenboog, secretaris), Martijn Visker (ouder lid De Kardoen), Clarinda Poelarends (A. Baron van Dedem), Eddy Ramerman (ouder lid De Regenboog), Frederique Bakker (A. Baron van Dedem), Hetty Kamstra (Sjaloom), Leonie Poortman (De Spiegel) en Ronald Dubbink (ouderlid van De Spiegel).

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan