telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Contact ouders school

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u zo goed en volledig mogelijk over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

 

Ouders helpen mee.

De hulp van ouders op school wordt bijzonder op prijs gesteld. Bij een aantal activiteiten is de hulp van ouders zelfs onmisbaar. Een aantal activiteiten staat hieronder genoemd:

 • Organisatie en administratie rondom de schoolbibliotheek
 • Het vervoer van kinderen bij activiteiten buiten het schoolgebouw
 • Het houden van luizencontroles
 • Bij het overblijven
 • Het sfeervol inrichten van het schoolgebouw
 • Assisteren bij schoolfeesten
 • En zeker nog een aantal andere zaken…

Vlak na de start van het schooljaar krijgt u de zgn ‘ouderhulplijst’ thuis. Hierop ziet u welke taken er in het algemeen zijn, maar ook taken die specifiek bij de groepen horen. U kunt op deze lijst aangeven voor welke taken u beschikbaar wilt zijn. Wanneer u de lijst weer inlevert, kunnen we als school zien of we u kunnen benaderen voor een hulptaak. Zo draagt ieder zijn of haar steentje bij.

 

Ouders krijgen informatie.

Voor een goed contact tussen de school en de ouders is het een voorwaarde dat er een goede informatievoorziening is. De school geeft daar op de volgende manieren invulling aan:

 • Informatieavond: Aan het begin van het cursusjaar krijgen alle ouders een uitnodiging voor een informatieavond.( 14 september 2017) Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). In het eerste deel wordt u geïnformeerd over de algemene ontwikkelingen op onze school. Daarnaast zullen wij u informeren over het reilen en zeilen in de groep. Hierbij valt te denken aan informatie over onze methodes, werkvormen, regels en afspraken in de groep etc.
 • De nieuwsbrief: Iedere donderdag brengen wij onze nieuwsbrief uit. Deze wordt per e-mail naar de ouders verstuurd en is tevens terug te vinden op de website van de school. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast bevat de nieuwsbrief een agenda voor de komende weken.
 • De website: Op de website kunt u veel informatie vinden over onze school. Onder andere de schoolgids, de nieuwsbrief en een adressenlijst van personeelsleden en leden van de OR en MR worden op de website vermeld. (www.de-kardoen.nl)
 • Facebook: De school heeft een eigen Facebook-pagina, waarop foto’s en updates van de school en schoolactiviteiten worden geplaatst.
 • De schoolgids: Deze wordt aan het begin van het schooljaar digitaal aan u verstrekt. De schoolgids is eveneens te vinden op onze website.
 • Adressenlijst: Via het ouderportaal van ParnasSys is er van elke groep een adressenlijst beschikbaar. Deze adressenlijst kunt u zelf bekijken via de aan u verstrekte inlogcode van ParnasSys.
 • Rapport: Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een schriftelijk rapport mee over zijn/haar schoolvorderingen (in februari en in juni). De kinderen van groep 1 en 2 krijgen in de laatste schoolmaand een schriftelijk rapport mee.
 • Oudercontactavonden:
 • De oudercontactavonden zijn dit schooljaar op:
  • Maandag 25 september 2017 en dinsdag 26 september 2017 (hoe gaat het met uw kind(eren) in de groep?)
  • Dinsdag 7 november 2017 kunnen ouders aangeven dat ze een gesprek met de groepsleerkracht(en) willen.
  • Maandag 19 februari 2018 en woensdag 21 februari 2018 (n.a.v. het tussenrapport)
  • Maandag 16 juli 2018 (indien gewenst n.a.v. het eindrapport) OVB

   Tijdens deze oudercontactavonden kunt u het werk van uw zoon of dochter bekijken.

 • Extra inloopavond: Als extra mogelijkheid om het werk van uw kind(eren) te bekijken, worden op woensdag 18 oktober 2017en maandag 15 mei 2017 zogenaamde inloopavonden gehouden. Voor algemene vragen is dan altijd één van de groepsleerkrachten aanwezig.
 • Kennismakingsbezoek: Op onze school hebben we afgesproken dat de leerkrachten niet standaard alle ouders thuis zullen bezoeken. Wel zullen de ouders van nieuwe leerlingen zes weken voor de eerste schooldag thuis worden bezocht. Ook de ouders van nieuwe leerlingen die wegens verhuizing of anderszins bij ons op school komen, worden binnen zes weken bezocht door de groepsleerkracht. Wanneer ouders dit wensen is het altijd mogelijk een huisbezoek af te spreken. Ook als school kunnen we een huisbezoek noodzakelijk vinden en een afspraak met u maken.
 • Ouderavond: Elk jaar organiseert de school een avond over een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp; soms in overleg met de OR of MR.
  - Gesprekken: Wanneer u wat uitgebreider met de leerkracht wilt spreken, dan adviseren wij u om een afspraak te maken. De leerkracht heeft dan alle tijd om met u in gesprek te gaan.
  - Koffieochtend: Vier keer per jaar wordt u uitgenodigd om mee te denken over schoolontwikkeling. De directeur nodigt u daarvoor u via de nieuwsbrief. De data hiervoor zijn: Maandag 2 oktober (10.45 uur), dinsdag 12 december (8.30 uur), woensdag 7 februari (8.30 uur) en donderdag 5 april (10.45 uur).
 

ouders graag gezienOuders praten mee.

Ouderraad (OR).

De Kardoen maakt deel uit van stichting Floreant. Elke aangesloten school heeft zijn eigen Medezeggenschapsraad en Ouderraad.
De ouderraad vormt een schakel tussen ouders en school. Leden van de ouderraad worden gekozen uit en door de ouders/ verzorgers. Ze verricht diverse werkzaamheden waaronder helpen met het organiseren van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, Koningsdag en vele andere praktische zaken. Iedere 2e dinsdag van de maand vergadert de ouderraad. Eventuele wijzigingen in de data zullen in de nieuwsbrief worden vermeld. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de ouderraad anders besluit. Door ouders kunnen voorafgaand aan de vergaderingen bij het secretariaat agendapunten worden aangegeven.

De leden van de ouderraad zijn:

Voorzitter Marcel Kampman. 06 - 15045626
Vice-voorzitter Jacolien van der Vegt 0529 - 455399
Secretaresse Trudy Hemstede 06 - 20339751
Penningmeester Henk-Jan Schuurhuis 06 - 81242498
Ouderleden Marjon Paasman 0529 - 451486
  Herma Dijk 06 - 31327598
  Lilian Wermink 06 - 16251516
  Jessica Wassens 06 - 54325859
  Thomas Wolf 06 - 20119096
Personeelsleden Anja Hart 0529 - 456473
  Liesbeth de Vries 0529 - 434007
  Hilde Fokkens
(is reserve als één van de personeelsleden niet kan)

 

Medezeggenschapsraad (MR).

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (lees MR) verbonden. De MR biedt voor ouders en leerkrachten de mogelijkheid tot inspraak, waarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan het goed functioneren van de school. De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. De MR van onze school bestaat uit drie personeelsleden (gekozen uit en door de personeelsleden) en uit drie ouders (gekozen uit en door de ouders).

De MR-leden hebben een zittingsperiode van 4 jaren en houden zich in goed overleg bezig met diverse onderwijskundige en organisatorische zaken, die voor het goed functioneren van de school belangrijk zijn. Hierover wordt 4 tot 5 keer per jaar vergaderd, waarbij ook wordt overlegd met de directie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, het zorgplan, de groepsindeling, veiligheid in en rondom school, de huisvesting, de financiën, werkomstandigheden en bijscholing van leerkrachten. De MR heeft recht op informatie d.w.z. zij kan het schoolbestuur verzoeken om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken.

De bevoegdheden van de MR bestaan uit:

 • adviesrecht
 • instemmingsrecht
 • het recht op periodiek overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken.

In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft ligt vastgelegd in het reglement van de medezeggenschapsraad. Dit reglement is op te vragen bij de secretaresse van de MR.

De vergaderingen zijn in principe openbaar en de vergaderdata worden via de nieuwsbrief aan u kenbaar gemaakt. In deze raad hebben de volgende leden zitting.

Namens de ouders:
Martijn Visker,
Lianne Meulenkamps (secretaresse),
Margot Willems-Vrieswijk.

Namens het personeel:
Henriët Broer, (voorzitter)
Rita Lingbeek
Laura Meppelink

Ideeënbus
In de centrale hal van de school hangt een zwarte ideeënbus van de MR. De MR nodigt u als ouder graag uit om goede ideeën/opmerkingen/aanbevelingen met ons te delen via deze ideeënbus. Uiteraard is een bericht per e-mail ook welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Naast de MR kennen we binnen onze schoolvereniging ook de GMR. Deze GMR is samengesteld uit de onder de stichting Floreant vallende 10 scholen en behandelt alleen gemeenschappelijke school overstijgende zaken.
De GMR is een medezeggenschapsorgaan dat kan instemmen met of advies uitbrengen over een groot aantal onderwerpen die de directeur-bestuurder inbrengt. Andersom maakt de GMR zelf ook standpunten kenbaar en/of doet voorstellen aan de directeur-bestuurder. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement.

In de GMR is elke school vertegenwoordigd met twee leden, 1 uit de personeelsgeleding en 1 door de MR gekozen uit de ouders. Onze school wordt namens het personeel vertegenwoordigd door Jenny Hofmeijer.
Volledige samenstelling GMR: Jannemiek Heideman (ouder lid, voorzitter), Judith van Holland (De Regenboog, secretaris), Jenny Hofmeijer (De Kardoen), Clarinda Poelarends (A. Baron van Dedem), Eddy Ramerman (ouder lid De Regenboog), Frederique Bakker (A. Baron van Dedem), Hetty Kamstra (Sjaloom), Leonie Poortman (De Spiegel) en Ronald Dubbink (ouderlid van De Spiegel).

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan