telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Onderwijskundige visie

CBS ‘De Kardoen’ is een christelijke basisschool. De normen en waarden die we willen voorleven in de dagelijkse praktijk, zijn gebaseerd op ons Christen-zijn. Wij geloven dat Jezus een relatie met ons wil op basis van liefde, vertrouwen en vergeving.

Het kind staat centraal. We zien het als onze opdracht om een leef- en leerklimaat te ontwikkelen, waarin het kind zich veilig voelt en waarin het uitgedaagd wordt, een sfeer waarin ieder kind zich kan ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat het kind steeds meer zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling. Eigenaarschap van het leerproces is daarbij een belangrijk doel.

‘De Kardoen’ is een lerende organisatie. Wij werken als team gezamenlijk aan goed onderwijs. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. We hebben ieder onze eigen unieke bijdrage. Samen zijn we sterk en kunnen we veel voor de kinderen, voor de ouders en voor elkaar betekenen.

Wij werken samen met de ouders. Wij delen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind met hen, we willen van elkaar leren en elkaar steunen. We streven naar een drie-eenheid van ouders, kind en school, waarin het kind zelf ook mede verantwoordelijk wordt.

Het onderwijs aan onze school is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. Op onze school geven we onderwijs in jaarklassen op een afwisselend, klassikale, groepsgewijze of individuele manier. We hanteren onderwijsvormen om de kinderen zo goed mogelijk de leerstof aan te bieden op hun eigen niveau en rekening houdend met hun ontwikkeling.

Ons motto luidt daarom: 

""Samen-werken aan persoonlijke groei".
 

 

Schoolontwikkeling in de periode 2017 – 2021.

De Kardoen onderscheidt zich als christelijke basisschool door dagelijks naar waarden en normen te leven en te handelen die gebaseerd zijn op de bijbel. Daarnaast wordt dagelijks gebeden, gezongen en verteld uit de bijbel. We hanteren daarvoor de methode Trefwoord. Ook vieren we de belangrijke christelijke feesten waar mogelijk in gezamenlijkheid. Binnen het tijdsbestek van de schoolplanperiode van 2017-2021 willen we de manier waarop we onze christelijke identiteit uitdragen evalueren.

Wij vinden dat een kind zich maximaal kan ontplooien als het zich veilig voelt. Veiligheid, geborgenheid en welbevinden zijn belangrijke voorwaarden. Er is een goede balans voor elk kind als het zich enerzijds veilig voelt en het zich anderzijds voelt uitgedaagd om het leerproces aan te gaan. Die omgeving willen wij het kind bieden.

Het pedagogisch klimaat is erg belangrijk. In dat kader is het effectief hanteren van de Kanjermethode, zoals wij die gebruiken, voorwaardelijk. De leerkrachten zullen in de komende periode een herhalingstraining volgen. Ook ouders willen we actief betrekken bij deze aanpak. Zo borgen we onder meer sociale veiligheid op onze school.

Omdat we ons afvragen of onze huidige pedagogische benadering aansluit bij wat we willen, oriënteren we ons op alternatieven. De Covey-gedachte is inmiddels in beeld gebracht. Vanuit overtuiging wordt door het team hoge prioritiet gegeven aan dit thema binnen de schoolontwikkeling. De digitalisering van het onderwijs doet meer en meer zijn intrede. De Kardoen streeft er naar dat de kinderen goede en verantwoordelijke gebruikers zijn van digitale mogelijkheden. De computer maakt het mogelijk om het onderwijs aan te laten sluiten bij het niveau van het kind en om effectief met beschikbare tijd om te gaan. In dat licht willen we graag een uitbreiding van het aantal werkplekken op onze school. Mediawijsheid is bovendien een thema dat in de komende periode om een integrale aanpak vraagt. Wij vinden het samen leren van belang. Ontdekkend en onderzoekend leren en samenwerken in bijv. coöperatieve werkvormen is de nieuwe manier van leren, zoals die ook omschreven staan in 21th century skills. Op de middagen werken in thema’s (vakoverstijgend) biedt ons daartoe ruime mogelijkheden. Ook aan dit thema geven we als team een hoge prioriteit.

Elk kind is zelf mede verantwoordelijk voor het leren. Dat betekent dat zelfstandigheid, weerbaarheid, doorzettingsvermogen en samenwerking e.d. belangrijk zijn. Het kind wordt in toenemende mate eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Een doorgaande lijn van dag- en weektaken, maar ook het kindplan, het kindgesprek, gesprekken met ouders en kind samen dragen hier in belangrijke mate aan bij. Naast het rapport, doet het portfolio in de komende jaren zijn intrede. Zo kan het kind niet alleen zijn cognitieve ontwikkeling laten zien, maar ook trots de ontwikkeling van de andere voornoemde vaardigheden tonen. Op basis van voornoemde uitgangspunten zorgen we voor goed onderwijs in basisvaardigheden en een ruim aanbod in vorming en oriëntatie op de mens en de wereld. Het is een kwaliteit van het team om steeds de opbrengsten (in de breedste zijn van het woord) te volgen, te analyseren en om er conclusies aan te verbinden voor het vervolg.

Passend onderwijs is een blijvende ontwikkeling. Het is onze intentie dat elk kind uit de wijk De Kardoen kan bezoeken. Een interne teambrede discussie zal moeten leiden naar formulering van de ambities en de grenzen t.a.v. ons onderwijs. In elk geval zullen meer leerkrachten met een specialisme de kansen voor kinderen op onze school doen toenemen.

De Kardoen wil een lerende organisatie zijn. Continue professionalisering is een wezenlijk deel van de beroepsprofessie. Daarbij is het opleiden van pabo-studenten binnen de school een logisch vervolg. Dus samenwerken, doorzetten, omgaan met teleurstellingen, het vieren van successen, open staan voor elkaar, hulp en feedback kunnen geven en ontvangen willen we als kenmerkend zien aan ons team. Zo leven we het leren voor aan de kinderen. We investeren in ouderbetrokkenheid, omdat het bijdraagt aan goed onderwijs. De ouders kennen hun kind het best. Zij hebben hun ervaring met het kind. Bij verschillen van inzicht, gaan we verder in gesprek. Samen vullen we elkaar aan, weten we meer. Samen gaan we op weg. Het contact met de ouders is daarom belangrijk. We houden bestaande contactmomenten in stand en zoeken tegelijk naar nieuwe vormen. Te denken valt aan koffieochtenden, betrokkenheid bij activiteiten en thema avonden. Het is ons doel om een cyclus van thema avonden op te zetten, om zaken als bijvoorbeeld media-wijsheid onder de aandacht van de ouders te brengen. Ons doel is een diversiteit aan mogelijkheden, zodat steeds meer ouders de vorm van contact kunnen kiezen die bij hen past.

Alle specifieke doelstellingen staan in het schoolplan 2017-2021. Dit schoolplan is te vinden op de website van de school www.de-kardoen.nl en ligt voor iedereen die dat wil, ter inzage in de personeelskamer op school.

 

Identiteit.

De Kardoen is in de eerste plaats een protestants-christelijke basisschool. Deze protestants-

christelijke signatuur is door de hele schoolperiode van uw kind verweven. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. Voor ons heeft het Christelijke geloof te maken met de praktijk van alledag. We maken allemaal dagelijks dezelfde dingen mee, worden met dezelfde gebeurtenissen geconfronteerd als iedereen. We willen die feiten en gebeurtenissen plaatsen in de context van ons geloof.

Iedere dag beginnen en eindigen we met een lied of een gebed. We vertellen verhalen uit de bijbel en soms ook 'gewone' verhalen waarin een Bijbelverhaal verwerkt zit. We noemen dat spiegelverhalen.

Bij het benoemen van leerkrachten wordt er op gelet dat zij uit overtuiging voor het christelijk onderwijs kiezen en dat zij die overtuiging ook in hun lessen laten doorklinken. Daarop kunt u ze altijd aanspreken.

Samenwerking tussen school en gezin vinden we erg belangrijk! U, als ouders, hebt de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind(eren). Wij, als leerkrachten, hebben vanuit onze onderwijstaak, de opdracht mee te werken aan de ontwikkeling van uw kind. Daarbij hebben we elkaar nodig.

 

De belangrijkste doelen voor het schooljaar 2017-2018.

the leader in me

  • "The Leader in me’ is de naam voor de nieuwe pedagogische aanpak die we neer willen zetten in onze school. Het concept is gebaseerd op de 7 eigenschappen van het leiding nemen in je eigen leven, zoals Stephen Covey dat heeft bedacht. Het idee was aanvankelijk bedoeld voor volwassenen en leidinggevenden, maar is sinds een aantal jaren vertaald naar het basisonderwijs.
    We leren de kinderen 7 gewoonten aan die hen helpt succesvol en gelukkig te zijn in het leren en het leven. Het cursusjaar 2017-2018 start met een uitgebreide voorbereiding voor het team (het concept werkt van binnen naar buiten). We hopen medio mei een start met de kinderen en de ouders te maken. De boom van de 7 gewoonten geeft beknopt weer hoe we van gewoonte 1 naar gewoonte 7 werken.

  • Oriëntatie op thematisch onderwijs. De kinderen en de ouders zullen er in 2017-2018 weinig van merken, maar achter de schermen gaan het team zich uitgebreid oriënteren op een thematisch aanbod. De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar ook bijv. burgerschapsvorming zullen geïntegreerd in thema’s worden aangeboden. Vanuit onze visie willen we graag dat kinderen betrokken zijn bij het leerproces. Bovendien willen we een brede verscheidenheid aan werkvormen in kunnen zetten. Zodoende komen we tegemoet aan de verschillen tussen de kinderen. Naar verwachting zullen de kinderen meer leren op een voor hen aantrekkelijke manier.

  • De kleutergroepen gaan werken met ‘Kleuteridee’. Daarmee borgen we het aanbod (weten we zeker dat alle belangrijke dingen worden geleerd). Tegelijk kan de leerkracht op een heldere manier bijhouden hoe het kind zich ontwikkelt. Juist bij jonge kinderen willen we niet alleen kijken naar hun cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling, maar ook naar bijv. motorische ontwikkeling en de sociaal emotionele vorming.
    Kleuteridee maakt het mogelijk om diverse ontwikkelingsterreinen te volgen en te registreren. Zo kan de leerkracht u goed op de hoogte houden en in de klas afstemmen op de ontwikkelingsfase van het kind.

  • In groep 3 wordt de methode voor aanvankelijk leren lezen vervangen. M.i.v. het nieuwe jaar wordt er gewerkt met ‘Veilig leren lezen’(KIM-versie)

  • We vinden zelfstandigheid en eigenaarschap belangrijk. Om die reden werken de kinderen met dag- en weektaken (takenkaart). In 2017-2018 wordt hierover een vernieuwde doorgaande lijn afgesproken.

  • We blijven de kwaliteit van het onderwijs belangrijk vinden en dus borgen! We doen dat aan de hand van de BAS-bouwstenen. Dit jaar stellen we 5 thema’s intern aan de orde. We kijken of afspraken, procedures etc. nog worden nageleefd zoals af gesproken is. Het gaat hier om Voorspelbaarheid, In gesprek met het kind, Begeleid zelfstandig leren, Effectieve instructie, Coöperatief leren in groepen.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan