telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Daar werken we voor

Het onderwijs aan onze school is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. Op onze school geven we onderwijs in jaarklassen op een afwisselend, klassikale, groepsgewijze of individuele manier. We hanteren onderwijsvormen om de kinderen zo goed mogelijk de leerstof aan te bieden op hun eigen niveau en rekening houdend met hun ontwikkeling.

Ook proberen wij aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Bij de ontwikkeling van het kind denken we niet alleen aan de verstandelijke ontwikkeling, maar ook aan de bevordering van de creativiteit, het omgaan met elkaar, het leren bewegen en het uiten van gevoelens. Om die reden streven wij ernaar dat kinderen zich veilig kunnen voelen, dat ze vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar en in ons.

Ons motto luidt daarom: 

"Samen leren, vieren, werken en doen op CBS De Kardoen".
 

Alle specifieke doelstellingen voor de lessen die we geven staan in het schoolplan. Dit schoolplan ligt voor iedereen die dat wil, ter inzage in de personeelskamer op school.

 

Identiteit.

identiteit

De Kardoen is in de eerste plaats een protestants-christelijke basisschool. Deze protestants-christelijke signatuur is door de hele schoolperiode van uw kind verweven. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. Voor ons heeft het Christelijke geloof te maken met de praktijk van alledag. We maken allemaal dagelijks dezelfde dingen mee, worden met dezelfde gebeurtenissen geconfronteerd als iedereen. We willen die feiten en gebeurtenissen plaatsen in de context van ons geloof.

Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging zijn we ervan overtuigd dat ieder kind mag zijn zoals het is. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen. Dat betekent dat de kinderen moeten leren naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar te zorgen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde wijk woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld kan staan. Iedereen heeft met zijn/haar medemens te maken. Soms ben je voor hulp heel erg afhankelijk van elkaar. Om die hulp te kunnen verlenen moet je al op jonge leeftijd leren dat mensen in deze maatschappij niet op “eilandjes” leven, maar dat jij medeverantwoordelijk bent voor het welzijn van je naaste. In het kennismakings-/aanmeldingsgesprek zal dit door de school aan de orde worden gesteld.

Iedere dag beginnen en eindigen we met een lied of een gebed. We vertellen verhalen uit de bijbel en soms ook 'gewone' verhalen waarin een Bijbelverhaal verstopt zit. We noemen dat spiegelverhalen.

Bij het benoemen van leerkrachten wordt er op gelet dat zij uit overtuiging voor het christelijk onderwijs kiezen en dat zij die overtuiging ook in hun lessen laten doorklinken. Daarop kunt u ze altijd aanspreken.

Samenwerking tussen school en gezin vinden we erg belangrijk! U, als ouders, hebt de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind(eren). Wij, als leerkrachten, hebben vanuit onze onderwijstaak, de opdracht mee te werken aan de ontwikkeling van uw kind. Daarbij hebben we elkaar nodig.

 

De belangrijkste doelen voor het komende schooljaar.

leerdoel-smallHet komende schooljaar gaan we geen nieuwe onderwerpen bespreken. We willen dit jaar gebruiken om de besproken BAS-cellen te implementeren in ons onderwijs in de groep(en). Tot nu toe hebben we de volgende cellen afgerond:

  • Inrichting van de school
  • Basiscommunicatie
  • In gesprek met het kind
  • Regels en routines
  • Effectieve leertijd
  • Groepsvorming
  • Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag
  • Responsiviteit
  • De sfeer in de groep
  • Tijdsbewustzijn en taakplanning
  • Effectieve instructie
  • Tandemleren
  • Attributie
  • Begeleid zelfstandig leren
  • Coöperatief leren in tafelgroepen
  • Leerling administratie
  • Instroom en Leerlingvolgsysteem
  • Handelingsplanning
 • Het verder uitwerken en concretiseren van het zorgondersteuningsprofiel van onze school.
 • Oriënteren op een nieuwe methodes voor aanvankelijk lezen, verkeer en expressie.

 • Ouderbetrokkenheid
  De school wil het komend schooljaar samen met de MR de ouderbetrokkenheid tot speerpunt van gesprek maken.
  • Er zal een ouderavond over dit thema worden gehouden.
 • Dit schooljaar zal er ook een begin worden gemaakt met de oriëntatie op het vak Techniek in de basisschool.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605

 

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan