telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Resultaten van het onderwijs

Het meten van resultaten en kwaliteit.

meten van resultatenIn het hoofdstuk over de onderwijskundige visie hebben we het doel van ons onderwijs omschreven. Natuurlijk willen we graag weten en meten wat er van die doelen terecht komt. Maar niet alle resultaten zijn objectief meetbaar. We hebben een instrument voor kwaliteitszorg om alle aspecten van ons onderwijs goed te kunnen toetsen, evalueren en bij te stellen. Dit instrument heet WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten) . In ons schoolplan wordt dit instrument uitgebreid beschreven.
Het gaat uit van de volgende doelen en principes:

  • Zicht krijgen op de bestaande kwaliteit door de eigen kwaliteit te beschrijven (Zeggen wat je doet en doen wat je zegt).
  • Het systematisch bewaken en evalueren van de kwaliteit (Doen we wat we zeggen? Doen wij de goede dingen?).
  • Het nemen van maatregelen om de kwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren.

Bij kwaliteitszorg gaat het om een voortdurend cyclisch proces van plannen, uitvoeren, bewaken, evalueren, verbeteren en borgen van kwaliteit van de schoolorganisatie op alle relevante beleidsterreinen.

 

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen.

Onze leerlingen worden voortdurend gevolgd in hun ontwikkeling. Naast methodegebonden toetsen gebruiken we in het leerlingvolgsysteem landelijk genormeerde toetsen Boom LVS. Van elke toets is bekend hoeveel de leerlingen goed moeten hebben.
Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Wij houden ons daarbij aan de voorschriften voor toetsafname. De resultaten bespreken we ook met elkaar. In ons leerlingvolgsysteem volgen we elke leerling in zijn of haar ontwikkeling en leerprestaties. Zo krijgen we snel de juiste informatie om in te kunnen spelen op eventuele problemen.

Tijdens groepsbesprekingen stellen we vast welke extra steun of verrijkingsstof de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen inzetten. De leerkracht is verantwoordelijk voor deze extra begeleiding en kan hierbij hulp inschakelen van de intern begeleider en de onderwijsassistent. Op deze wijze proberen we, waar het kan, onderwijs op maat te geven.

 

Groep 1 & 2.

Het hele jaar door worden de kleuters geobserveerd door de leerkracht op de volgende ontwikkelingsaspecten: taal- en rekenactiviteiten, constructieve activiteiten, lees- en schrijfactiviteiten en spelactiviteiten. De resultaten worden een aantal keren vastgelegd binnen het observatiesysteem van Parnassys. Mede aan de hand van deze gegevens wordt gekeken of een kleuter naar groep 3 kan, of dat er beter een verlenging van de kleuterperiode kan komen. In enkele voorkomende gevallen wordt de kleuterperiode verkort. Uiteraard worden dergelijke besluiten genomen in overleg met de ouders.

 

Groep 3 t/m 8.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door middel van toetsen. Deze toetsen staan in de methoden die worden gebruikt binnen de groep, de methode gebonden toetsen. We gebruiken ook niet-methode gebonden toetsen. Dat zijn de toetsen van het Boom Leerlingvolgsysteem. Deze zijn er voor rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen en worden afgenomen in oktober en april/meil. De scores van deze toetsen vindt u terug in het schoolrapport van uw kind en zijn benaderbaar via het ouderportaal in het LVS van ParnasSys. Hiervoor krijgt u een inlogcode van de school. Daarnaast wordt in de groepen 4 en 6 de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) afgenomen. O.a. aan de hand van deze toets- uitslagen wordt bekeken of uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft.

 

Portfolio.

Vanaf dit schooljaar gaan we werken met een portfolio. Dit portfolio bestaat uit vier onderdelen: ‘Dit ben ik’, ‘Dit leer ik’, ‘Dit doe ik met Thematisch onderwijs’ en ‘Dit is waar ik trots op ben’. We kijken zowel naar de sociaal-emotionele ontwikkeling als naar de leervorderingen en vaardigheden in de diverse schoolvakken. De invulling van het portfolio is voor de lagere en hogere jaargroepen enigszins verschillend. Twee keer per jaar zijn er portfoliogesprekken met leerkracht-ouder-kind waarna het portfolio tijdelijk mee naar huis mag.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan