telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1241

Trefwoord en de bijbel.

De aankomende week is de week voor Pasen. Een week waarin we met de verhalen naar Pasen toeleven en traditioneel een week waarin we Pasen met elkaar vieren. Zou die traditie in de geschiedenis van De Kardoen ooit wel eens zijn doorbroken? Vermoedelijk niet. Dit is het eerste paasfeest dat we niet samen met de kinderen vieren. En dat is een behoorlijk gemis. Voor veel christenen is Pasen juist het belangrijkste feest van het jaar. We gedenken en vieren een belangrijk ankerpunt in ons geloof: God maakt vrij! Bij God hoef je geen schuldenlast te dragen. Bij God geen vergelding. God biedt vergeving van zonden. Zoals we deze week zullen lezen, neemt Jezus de straf op zich die ons toekwam. En wij, wij gaan vrijuit met God.
trefwoord schema 1

Zoom-en

Deze week bereikten ons berichten dat gebruik van het programma Zoom wellicht niet veilig zou zijn (veilig in de zin van privacy wetgeving). Tot nu toe zien wij onvoldoende aanleiding om met Zoom te stoppen. Kinderen en ouders zijn inmiddels vertrouwd met Zoom. Het zou jammer zijn om weer nieuwe inlognamen en wachtwoorden te moeten delen voor een alternatief programma (nu er in sommige klassen al veel met dit soort gegevens is gestrooid).

De komende periode

Afgelopen week is duidelijk geworden dat de schoolsluiting voortduurt tot en met de meivakantie. Wij houden er sterk rekening mee dat de school gesloten blijft tot de zomervakantie. Dat gegeven heeft gevolgen…

  • Ons gezamenlijke ‘einddoel voor ogen’ is het einddoel van de huidige jaargroep ofwel de begintermen van de volgende jaargroep. We hebben het hier over de vier hoofdvakken: Rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.
  • We geven in het aanbod dus prioriteit aan deze 4 vakken.
  • Het uitgangspunt is dat alle groepen ‘over gaan’ naar het volgende schooljaar. Voor wat betreft kinderen over wie twijfel bestaat of ze door kunnen of blijven zitten, heeft de leerkracht op korte termijn contact met u.
  • Dit gegeven heeft ook gevolgen voor de manier waarop we met het thuis-onderwijs omgaan. We zien gelukkig heel veel kinderen hard en serieus werken. En ook ouders die hun kroost goed begeleiden. Dat is fantastisch. Enkele kinderen (en soms ook ouders) vatten de schooltaak als iets vrijblijvends op, of als tijdvulling. Dat is niet de bedoeling. We werken gezamenlijk aan inhoudelijke doelen. De leerkrachten verzorgen instructies op afstand en houden het werk van de kinderen nauwlettend in de gaten.
  • Het is heel belangrijk om kritisch te zijn. Een werkblad bijvoorbeeld kan ‘gemaakt’ zijn, maar kan ook ‘goed gemaakt’ zijn. Alleen wanneer de focus ligt op ‘goed maken’ wordt er geleerd. Een werkblad maken, zonder dat er aandacht is voor de kwaliteit van het gemaakte, is tijdvulling en draagt niet bij aan de ontwikkeling van de kinderen.
  • Wees als ouders niet bang om uw kind een keer teleur te stellen; U helpt uw kind door kritisch te zijn.
  • We verwachten dat het ene kind lekker mee komt en de andere zich in deze periode minder snel ontwikkelt. Dat is een gegeven. Er van uitgaande dat we in elk geval na de zomervakantie weer open gaan, gaan we in de eerste periode van het nieuwe schooljaar hard aan het werk om de verschillen te verkleinen. Zo proberen we de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken.
  • Kinderen die nu goed kunnen werken aan de schoolse doelen, hebben daar profijt van in het nieuwe schooljaar. Vanzelfsprekend is dat andersom ook zo. Kinderen die hun taak minder serieus nemen, kunnen daar het aankomende jaar nadelen van ondervinden.
  • We zijn er absoluut van overtuigd dat het nodige gevraagd wordt van de kinderen en van u als ouders. We weten ook dat heel veel kinderen hun best doen. Nu we weten dat thuisonderwijs voortduurt is het van groot belang de goede dingen ook goed te doen.
  • Loopt u tegen problemen of knelpunten aan, neem dan gerust even contact op met de leerkracht.

Ik wens u mede namens het team hele goede paasdagen toe. Al zien we elkaar niet; we zijn wel met elkaar verbonden; door de school en de gedeelde uitdaging waar we nu voor staan; maar we mogen ons ook verbonden weten door de Heer, onze Heiland.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan