telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1214

We werken samen

Terugblikken en vooruitkijken.

U leest de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019: Een schooljaar waarin veel gebeurd is op De Kardoen. Een blikken terug en kijken ook alvast vooruit naar het komende schooljaar:
We hebben diverse activiteiten ondernomen in het kader van ‘The Leader in me’, ofwel persoonlijk leiderschap. We kregen een levensgrote boom in de hal, een mooi lied, we leerden de 7 gewoonten en de taal die erbij hoort. In diverse groepen zijn er ter ondersteuning van het idee allerlei andere zaken geïntroduceerd: De cirkel van invloed; de emotionele bankrekening etc. Na de zomervakantie herhalen we de 7 gewoonten en gaan verder met allerlei nieuwe ontwikkelingen die het persoonlijk leiderschap bevorderen. We houden u op de hoogte.

Een werkgroep heeft dit schooljaar succesvol onderzoek gedaan naar een nieuwe methode voor thematisch onderwijs. De keuze is gevallen op ‘Topondernemers’. Na de zomervakantie schuiven we geleidelijk de oude boeken van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en wetenschap aan de kant en worden deze vakken in thema’s aangeboden. We zijn er van overtuigd dat dit voor de kinderen leuker en interessanter is. Ongetwijfeld gaat u hier thuis meer over horen. Topondernemers veronderstelt veel zelfstandig samenwerken in groepjes. Kinderen halen veel informatie uit boeken en van het internet. Om de groepjes daartoe in staat te stellen, komt er een flinke hoeveelheid Chromebooks de school in. (een Chromebook is een laptopje dat speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld). In totaal komen er maar liefst 72 (!!!) chromebooks de school in (zowel op het Fluitekruid als op de Kardoen). Om een goed en verantwoord gebruik hiervan te borgen, wordt juf Jessica onze onderwijskundig-ICT-er (naast meester Jeroen, die m.n. het systeembeheer voor zijn rekening neemt).

Er is flink geïnvesteerd in het rekenonderwijs; Mooie stappen, waarbij kinderen gerichter werken aan eigen doelen. Toch zijn we nog niet tevreden en zetten we het reken-verbetertraject het komende jaar voort.

Wel tevreden zijn we over het werken vanuit leerlijnen in groep 1 en 2. We weten exact wat de kinderen moeten leren en houden dat nauwkeurig bij. Het rapporteren naar u als ouders/verzorgers is nog in ontwikkeling. Omdat we ons volgend jaar in het kader van ‘The leader in me’ gaan oriënteren op een portfolio voor de hele school i.p.v. een rapport, zal ook deze rapportage verder ontwikkeld worden.

Samen met u als ouders hebben we een zorgvuldig proces doorlopen om te komen tot andere schooltijden. Omdat het niet meer lukt om TSO in de toekomst te garanderen, hebben we gezocht naar een andere oplossing. Deze hebben we gevonden in het continurooster. Na de zomervakantie gaan de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur naar school. Ze blijven allemaal over. Op vrijdag zijn de groepen 1-4 om 12.00 uur vrij. De andere groepen gaan door tot 14.30. Op woensdag zijn alle kinderen vrij om 12.30 uur. We vertrouwen er op dat het voor een ieder snel zal wennen.

Voor wat betreft de vernieuwingen, heeft u nog iets van ons tegoed. We zijn gestart met een proef met verschillende ouder-communicatie-apps. Het is ons nog niet gelukt om de verschillende proeven te evalueren. Begin volgend schooljaar komen we er ongetwijfeld op terug. Het zelfde geldt ook voor de open lessen; ook een pilot, waar veel ouders aan deel hebben genomen. De open lessen gaan we nog evalueren. We houden u op de hoogte over het vervolg hiervan.

U ziet dat we, als het gaat om de schoolontwikkeling, de ingeslagen weg ook het komende jaar blijven volgen. De Kardoen blijft volop in ontwikkeling. Ik kan u hierbij melden dat er in het nieuwe schooljaar twee nieuwe werkgroepen aan de slag gaan: Een werkgroep gaat op zoek naar een methode ‘Engels voor de hele basisschool’ en een andere groep oriënteert zich op een nieuwe methode voor het vak rekenen. Kortom, er staat heel veel stapel!

Helaas moesten we dit jaar een aantal keren een groep naar huis sturen, omdat er geen invaller beschikbaar was bij ziekte/afwezigheid van de leerkracht. Dat hebben we als zeer vervelend ervaren. Een bijkomend probleem is het tijdig communiceren hierover. Meer dan eens was pas kort van tevoren duidelijk dat het vervangingsprobleem niet opgelost worden. Dan is het heel lastig om òf toch nog intern vervanging te regelen òf er thuis met de gezinsorganisatie rekening mee te houden. Dit knelpunt heeft ook de aandacht van de Stichting Floreant; Op bestuursniveau wordt er gezocht naar nieuwe en goed passende oplossingen. Wellicht heeft u recent de berichtgeving gevolgd; Maandag werd in het nieuws gemeld dat het lerarentekort opnieuw is toegenomen. Na de zomervakantie zijn er 1383 scholen die vacatureruimte niet in kunnen vullen. (tekort schoolleiders: 320 en ong. 400 onderwijsondersteuners). Daarmee is dit probleem voorlopig nog niet opgelost.
Hiermee zijn nog niet alle lopende ontwikkelingen benoemd. Graag nodig ik u uit voor de info avond van 5 september, waarin de belangrijkste ontwikkelingen nader worden toegelicht.

 

Personele wisselingen.

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van verschillende mensen. Juf Willemijn zien we na de vakantie helaas niet weer. Haar benoeming wordt voor eerst niet verlengd. We zijn Willemijn dankbaar voor haar inzet voor de school. We wensen haar sterkte met de laatste loodjes van de zwangerschap. Ook meester Harmen gaan we na de zomervakantie niet weer zien op De Kardoen; Zijn LIO-stage en de kleine betrekking die hij daarnaast had, stoppen. Hij heeft inmiddels een baan aanvaard in Heerde. Ook dank aan Harmen en we wensen hem alle goeds in zijn eerste baan als leerkracht. Juf Marjan van der Voet heeft het hele jaar door vervangingen gedaan in de kleutergroepen. Ook daar zijn we heel dankbaar voor; We konden een langdurige vervanging op deze manier invullen, zonder dat er noemenswaardige onderbrekingen waren. Heel fijn, omdat we zien dat juist deze soort vervanging voor problemen zorgen. We hopen en verwachten dat Juf Sandra Reins weer hersteld is van haar rugklachten en dat we ook juf Wilma weer mogen begroeten na haar zwangerschaps-/ouderschapsverlof.
We mogen met ingang van het nieuwe schooljaar een ‘nieuwe’ onderwijsassistent begroeten. Het is Marlies de Lange uit Hardenberg. Naast juf Marjan Schutte (maandag en dinsdag) zal Marlies 4 dagen aanwezig zijn op school. We hopen op een fijne samenwerking!

 

Einde tussenschoolse opvang.

U weet dat we na de vakantie starten met een continurooster. Dat betekent dat er geen TSO meer zal zijn op onze school. Zo komt er een einde aan zeker 15 jaar TSO (en wellicht nog langer). Vele overblijfmoeders en -vaders hebben zich de afgelopen jaren ingezet om het overblijven op onze school mogelijk te maken. We mogen best trots zijn dat we dit altijd in ‘eigen beheer’ hebben kunnen organiseren, al was het niet altijd makkelijk. Met name was het de laatste jaren erg lastig om de bezetting rond te krijgen. Bovendien vonden sommige overblijfouders het overblijven met zo’n grote groep kinderen best pittig. Vaak was ook wel een gezellige drukte. In het bijzonder mogen hier de namen van Gertrude Klijnstra en Ivonne Bremmer niet ontbreken. Als TSO-coördinatoren hebben ze het vele regelwerk achter de hele organisatie verzorgd! Aan alle TSO-medewerkers langs deze weg hartelijk dank voor jullie tijd en inzet!

 

Vakantierooster | schooljaar 2019 - 2020.

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari
Goede vrijdag 10 april
Pasen 13 april
Meivakantie 27 april t/m 8 mei
Hemelvaart 21 en 22 mei
Pinksteren 1 juni
Zomervakantie 3 juli ('s middags) t/m 16 aug

 

Studie- en extra vrije dagen schooljaar 2019 - 2020.

Voor dit schooljaar zijn de volgende studiedagen / extra vrije dagen ingepland.
Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

Studiedag 1: TLiM 27 november
Studiedag 2: TLiM 24 april
Studiedag Floreant 20 mei
E&O-dag 17 juni

 

Extra vrije dagen groep 1 en 2.

Voor dit schooljaar zijn er 5 extra vrije dagen voor groep 1 en 2 gepland.
Te weten: 18-10-2019 - 29-11-2019 - 17-01-2020 - 03-04-2020 - 19-06-2020

 

Peuterochtenden schooljaar 2019 - 2020.

Voor dit schooljaar zijn er 5 peuterochtenden gepland.
Te weten: 18-10-2019 - 29-11-2019 - 17-01-2020 - 03-04-2020 - 19-06-2020

 

tso twas vet gezelligAan alle TSO kinderen en ouders.

Wij bedanken jullie voor alle mooie momenten die wij samen hadden.
We bedanken jullie voor jullie verhalen, waarover wij samen konden praten.
Wij bedanken jullie voor al jullie inspiratie, waardoor wij samen konden werken aan een top-TSO.

Ouders en alle leerkrachten van de kardoen bedankt voor het vertrouwen in ons.
Wij hebben het met veel plezier gedaan en zullen de leuke overblijftijd zeker gaan missen.

Bedankt, voor alle leuke en gezellige jaren

Team TSO

 

Nieuws vanuit de MR.

Op woensdag 20 juni 2019 heeft de MR de laatste geplande vergadering van het schooljaar
2018/2019 gehouden. Zo aan het einde van het schooljaar wordt er altijd teruggekeken en alvast
voorzichtig vooruit naar het nieuwe schooljaar.

Het schoolplan 2019-2023 is in ontwikkeling en het concept wordt in de MR besproken. Zaken worden toegelicht en verdieping op onderdelen wordt gegeven. Er staan weer mooie zaken op het programma voor de komende jaren.

Ook het formatieplan wordt besproken. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op
de formatie, dus de hoeveelheid klassen en leerkrachten. De personeelsgeleding van de MR heeft
instemmingsrecht op de bemensing en de verdeling van leerlingen. Tezamen is het ieder jaar
weer een hele klus en wordt getracht alle wensen te verwerken.

Volgens het MR aftredingsrooster heeft juf Rita haar MR jaren er op zitten. Rita,
ontzettend bedankt voor alle input en energie dat je gestoken hebt in het beter maken van onze
school. Hierdoor zal er volgend schooljaar een nieuw MR-lid uit de personeelsgeleding
aanschuiven.

Wanneer er vragen, tips of ideeën zijn over, voor of aan de MR, dan horen we dat graag. U kunt
ons bereiken in de gemeenschappelijke ruimte, op het schoolplein of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U bent uiteraard van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen. De volgende
vergadering staat gepland op 24 september 2019.

 

Vakantiegroet.

De zomervakantie staat voor de deur. Namens het team wens ik u, uw gezin en uw dierbaren een hele goede vakantie toe. Hopelijk zien we elkaar in gezondheid weer terug op maandag 26 augustus.
Dannis Timmerman.

 vakantiegroet

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan