telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Visie De Kardoen

CBS ‘De Kardoen’ is een christelijke basisschool. De normen en waarden die we willen voorleven in de dagelijkse praktijk, zijn gebaseerd op ons Christen-zijn. Wij geloven dat Jezus een relatie met ons wil op basis van liefde, vertrouwen en vergeving.

Het kind staat centraal. We zien het als onze opdracht om een leef- en leerklimaat te ontwikkelen, waarin het kind zich veilig voelt en waarin het uitgedaagd wordt, een sfeer waarin ieder kind zich kan ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat het kind steeds meer zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling. Eigenaarschap van het leerproces is daarbij een belangrijk doel.

‘De Kardoen’ is een lerende organisatie. Wij werken als team gezamenlijk aan goed onderwijs. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. We hebben ieder onze eigen unieke bijdrage. Samen zijn we sterk en kunnen we veel voor de kinderen, voor de ouders en voor elkaar betekenen.

Wij werken samen met de ouders. Wij delen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind met hen, we willen van elkaar leren en elkaar steunen. We streven naar een drie-eenheid van ouders, kind en school, waarin het kind zelf ook mede verantwoordelijk wordt.


Toelichting en concretisering

De Kardoen onderscheidt zich als christelijke basisschool door dagelijks naar waarden en normen te leven en te handelen die gebaseerd zijn de bijbel. Daarnaast wordt dagelijks gebeden, gezongen en verteld uit de bijbel. We hanteren daarvoor de methode Trefwoord. Ook vieren we de belangrijke christelijke feesten waar mogelijk in gezamenlijkheid. Binnen het tijdsbestek van de schoolplanperiode van 2017-2021 willen we de manier waarop we onze christelijke identiteit uitdragen evalueren.

Wij vinden dat een kind zich maximaal kan ontplooien als het zich veilig voelt. Veiligheid, geborgenheid en welbevinden zijn belangrijke voorwaarden. Er is een goede balans voor elk kind als het zich enerzijds veilig voelt en het zich anderzijds  voelt uitgedaagd om het leerproces aan te gaan. Die omgeving willen wij het kind bieden.

Het pedagogisch klimaat is erg belangrijk. In dat kader is het effectief hanteren van de Kanjermethode, zoals wij die gebruiken, voorwaardelijk. De leerkrachten zullen in de komende periode een herhalingstraining volgen. Ook ouders willen we actief betrekken bij deze aanpak. Zo borgen we onder meer sociale veiligheid op onze school.

Het is de vraag of onze huidige pedagogische benadering aansluit bij wat we willen. Om die reden oriënteren we ons op alternatieven. De Covey-gedachte is inmiddels in beeld gebracht. Wellicht kunnen er andere opties onderzocht worden. Er wordt in deze periode een keuze gemaakt en een vervolg aan gegeven. Vanuit overtuiging wordt door het team hoge prioritiet gegeven aan dit thema.

De digitalisering van het onderwijs doet meer en meer zijn intrede. De Kardoen streeft er naar dat de kinderen goede en verantwoordelijke gebruikers zijn van digitale mogelijkheden.

De computer maakt het mogelijk om het onderwijs aan te laten sluiten bij het niveau van het kind en om effectief met beschikbare tijd om te gaan. In dat licht  willen we graag een uitbreiding van het aantal werkplekken op onze school. Mediawijsheid is bovendien een thema dat in de komende periode om een integrale aanpak vraagt.

Wij vinden het samen leren van belang. Ontdekkend en onderzoekend leren en samenwerken in bijv. coöperatieve werkvormen is de nieuwe manier van leren, zoals die ook omschreven staan in 21th century skills. Op de middagen werken in thema’s (vakoverstijgend) biedt ons daartoe ruime mogelijkheden. Ook aan dit thema geven we als team een hoge prioriteit.

Elk kind is zelf mede verantwoordelijk voor het leren. Dat betekent dat zelfstandigheid, weerbaarheid, doorzettingsvermogen en samenwerking e.d. belangrijk zijn. Het kind wordt in toenemende mate eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Een doorgaande lijn van dag- en weektaken, maar ook het kindplan, het kindgesprek, gesprekken met ouders en kind samen dragen hier in belangrijke mate aan bij. Naast het rapport, doet het portfolio zijn intrede. Zo kan het kind niet alleen zijn cognitieve ontwikkeling laten zien, maar ook trots de ontwikkeling van de andere voornoemde vaardigheden tonen.

Op basis van voornoemde uitgangspunten zorgen we voor goed onderwijs in basisvaardigheden en een ruim aanbod in vorming en oriëntatie op de mens en de wereld. Het is een kwaliteit van het team om steeds de opbrengsten (in de breedste zijn van het woord) te volgen, te analyseren en om er conclusies aan te verbinden voor het vervolg.

Passend onderwijs is een blijvende ontwikkeling. Het is onze intentie dat elk kind uit de wijk De Kardoen kan bezoeken. Een interne teambrede discussie zal moeten leiden naar formulering van de ambities en de grenzen t.a.v. ons onderwijs. In elk geval zullen meer leerkrachten met een specialisme de kansen voor kinderen op onze school doen toenemen. 

De Kardoen wil een lerende organisatie zijn. Continue professionalisering is een wezenlijk deel van de beroepsprofessie. Daarbij is het opleiden van pabo-studenten binnen de school een logisch vervolg. Dus samenwerken, doorzetten, omgaan met teleurstellingen, het vieren van successen, open staan voor elkaar, hulp en feedback kunnen geven en ontvangen willen we als kenmerkend zien aan ons team. Zo leven we het leren voor aan de kinderen.

We investeren in ouderbetrokkenheid, omdat het bijdraagt aan goed onderwijs. De ouders kennen hun kind het best. Zij hebben hun ervaring met het kind. Bij verschillen van inzicht, gaan we verder in gesprek. Samen vullen we elkaar aan, weten we meer. Samen gaan we op weg. Het contact met de ouders is daarom belangrijk. We houden bestaande contactmomenten in stand en zoeken tegelijk naar nieuwe vormen. Te denken valt aan

koffieochtenden, open lessen (met een duidelijk doel),  betrokkenheid bij activiteiten en thema avonden. Het is ons doel om een cyclus van thema avonden op te zetten, om zaken als bijvoorbeeld media-wijsheid onder de aandacht van de ouders te brengen. Ons doel is een diversiteit aan mogelijkheden, zodat steeds meer ouders de vorm van contact kunnen kiezen die bij hen past.

Planning (concept)

planning visie document

Nb. In deze planning zijn de belangrijkste onderwijskundige ontwikkelingen/vernieuwingen opgenomen. Andere zaken als investeringen in gebouw/inventaris, borging van kwaliteit etc. vallen buiten dit bestek. (worden wel benoemd in de jaarplannen).

the leader in me

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan