telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Contact ouders school

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u zo goed en volledig mogelijk over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

Ouders helpen mee.

De hulp van ouders op school wordt bijzonder op prijs gesteld. Bij een aantal activiteiten is de hulp van ouders zelfs onmisbaar. Een aantal activiteiten staat hieronder genoemd:

 • Organisatie en administratie rondom de schoolbibliotheek
 • Het vervoer van kinderen bij activiteiten buiten het schoolgebouw
 • Het houden van luizencontroles
 • Het sfeervol inrichten van het schoolgebouw
 • Assisteren bij schoolfeesten
 • En zeker nog een aantal andere zaken…

Heeft u belangstelling om ergens bij te helpen? Laat het ons weten. We doen graag een beroep op u! Bij de jaarlijkse informatie avond kunt u intekenen op een taak die wellicht bij u past.

 

Ouders krijgen informatie.

Voor een goed contact tussen de school en de ouders is het een voorwaarde dat er een goede informatievoorziening is. De school geeft daar op de volgende manieren invulling aan:

 • Informatieavond:

  Aan het begin van het cursusjaar krijgen alle ouders een uitnodiging voor een informatiemiddag/avond (27 augustus 2020). Tijdens dit moment kunt u kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). In het eerste deel wordt u geïnformeerd over de algemene ontwikkelingen op onze school. Daarnaast zullen wij u informeren over het reilen en zeilen in de groep. Hierbij valt te denken aan informatie over onze methodes, werkvormen, regels en afspraken in de groep etc. Uw kind zal u zelf een rondleiding geven door de nieuwe groep.

 • De nieuwsbrief:

  Op vrijdag brengen wij onze nieuwsbrief uit. Deze wordt per e-mail naar de ouders verstuurd en is tevens terug te vinden op de website van de school. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast bevat de nieuwsbrief een agenda voor de komende weken.

 • De website:

  Op de website kunt u veel informatie vinden over onze school. Onder andere de schoolgids, de nieuwsbrief en namen van leden van de OR en MR worden op de website vermeld. (www.de-kardoen.nl).

 • Facebook:

  De school heeft een eigen Facebook-pagina, waarop foto’s en updates van de school en schoolactiviteiten worden geplaatst.

 • Parro:

  Dit is de ouder-communicatie- app. Middels deze app houdt de leerkracht u met korte berichtjes en foto’s op de hoogte van het reilen en zeilen in de klas.

 • Klassenmail.

  Elke leerkracht stuurt met enige regelmaat een email over de ontwikkelingen van de groep.

 • De schoolgids:

  Deze wordt aan het begin van het schooljaar digitaal aan u verstrekt. De schoolgids is eveneens te vinden op onze website.

 • Oudercontactavonden:

  Zie schoolgids / vakanties en belangrijke data.

 • Inloopavonden:

  Zie schoolgids / vakanties en belangrijke data.

 • Kennismakingsbezoek:

  Op onze school hebben we afgesproken dat de leerkrachten niet standaard alle ouders thuis zullen bezoeken. Wel zullen de ouders van nieuwe leerlingen zes weken voor de eerste schooldag thuis worden bezocht. Ook de ouders van nieuwe leerlingen die wegens verhuizing of anderszins bij ons op school komen, worden binnen zes weken bezocht door de groepsleerkracht. Wanneer ouders dit wensen is het altijd mogelijk een huisbezoek af te spreken. Ook als school kunnen we een huisbezoek noodzakelijk vinden en een afspraak met u maken.

 • Ouderavond:

  Elk jaar organiseert de school een avond over een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp; soms in overleg met de OR of MR.

 • Gesprekken:

  Wanneer u wat uitgebreider met de leerkracht wilt spreken, dan adviseren wij u om een afspraak te maken. De leerkracht heeft dan alle tijd om met u in gesprek te gaan.

 

ouders graag gezienOuders praten mee.

Ouderraad (OR).

De Kardoen maakt deel uit van de stichting Floreant. Elke aangesloten school heeft haar eigen Medezeggenschapsraad en Ouderraad.

De ouderraad vormt een schakel tussen ouders en school. Leden van de ouderraad worden gekozen uit en door de ouders/ verzorgers. Ze verricht diverse werkzaamheden waaronder helpen met het organiseren van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, Koningsdag en vele andere praktische zaken. Iedere 2e dinsdag van de maand vergadert de ouderraad. Eventuele wijzigingen in de data zullen in de nieuwsbrief worden vermeld. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de ouderraad anders besluit. Door ouders kunnen voorafgaand aan de vergaderingen bij het secretariaat agendapunten worden aangegeven.

De leden van de ouderraad zijn:

Voorzitter:
Lilian Wermink
Vice voorzitter:
Edwin Willems
Penningmeester:
Henk Jan Schuurhuis
Secretaris:
Bastiaan Tijhuis
Lid:
Mariët Keizer
Lid:
Trudy Hemstede
Lid:
Janine Reuvers-van der Weiden
Lid:
Jeroen Dunnewind
Lid:
Hetty Timmerman
Namens personeel:
Liesbeth de Vries
Namens personeel:
Anja Hart


Medezeggenschapsraad (MR).

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (lees MR) verbonden. De MR biedt voor ouders en leerkrachten de mogelijkheid tot inspraak, waarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan het goed functioneren van de school. De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. De MR van onze school bestaat uit drie personeelsleden (gekozen uit en door de personeelsleden) en uit drie ouders (gekozen uit en door de ouders).

De MR-leden hebben een zittingsperiode van 4 jaren en houden zich in goed overleg bezig met diverse onderwijskundige en organisatorische zaken, die voor het goed functioneren van de school belangrijk zijn. Hierover wordt 4 tot 5 keer per jaar vergaderd, waarbij ook wordt overlegd met de directie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, het zorgplan, de groepsindeling, veiligheid in en rondom school, de huisvesting, de financiën, werkomstandigheden en bijscholing van leerkrachten. De MR heeft recht op informatie d.w.z. zij kan het schoolbestuur verzoeken om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken.

De bevoegdheden van de MR bestaan uit:

 • adviesrecht
 • instemmingsrecht
 • het recht op periodiek overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken.

In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft ligt vastgelegd in het reglement van de medezeggenschapsraad. Dit reglement is op te vragen bij de secretaresse van de MR.

De vergaderingen zijn in principe openbaar en de vergaderdata worden via de nieuwsbrief aan u kenbaar gemaakt. U kunt de MR per email bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In deze raad hebben de volgende leden zitting.

Namens de ouders:

• Erik Veurink
• Lianne Meulenkamp
• Margot Willems-Vrieswijk

Namens het personeel:

• Laura Meppelink
• Marjan Dekker 
• Jenny Hofmeijer

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Naast de MR kennen we binnen onze schoolvereniging ook de GMR. Deze GMR is samengesteld uit de onder de Stichting Floreant vallende 10 scholen en behandelt alleen gemeenschappelijke school overstijgende zaken.

De GMR is een medezeggenschapsorgaan dat kan instemmen met of advies uitbrengen over een groot aantal onderwerpen die de directeur-bestuurder inbrengt. Andersom maakt de GMR zelf ook standpunten kenbaar en/of doet voorstellen aan de directeur-bestuurder. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement.
In de GMR is elke school vertegenwoordigd met twee leden, 1 uit de personeelsgeleding en 1 door de MR gekozen uit de ouders. Onze school wordt namens de ouders vertegenwoordigd door Martijn Visker.

Voor meer informatie over o.a. samenstelling GMR, reglementen GMR en vergaderdata verwijzen wij naar de website van Floreant: www.floreantscholen.nl

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan